« В помощь выпускнику»

08.10.2016

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови передбачає визначення рівня навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, оволодіння основними видами мовленнєвої  діяльності відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як, середній, достатній та високий. Зазначені вище рівні відповідають вимогам чинних навчальних програм та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображують реалії життя у країнах, з мов яких проводиться тестування. Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами:

—          шляхом добору автентичних текстів ( основні ознаки — відображення реалії справжнього життя, обізнаність  учасника тестування з життєвими ситуаціями). Що стосуються відповідних сфер;

—          добору завдань за складністю з огляду на критерії: лінгвістична складність, тип тексту, обсяг тексту.

Письмо. Перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.

Такі завдання спрямовані на перевірку: сформованості рівня писемної мовленнєвої діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні.

Від учасників тестування очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці ( частини мови), включаючи низку фразеологічних зворотів, розмовних фраз та ідіоматичних виразів; відповідних граматичних форм ( часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо). Різниця між рівнями забезпечується через: тематику, що розглядається; використання певних лексичних одиниць та граматичних форм; кількісні програмові параметри до писемного мовлення.

 

Самооцінювання мовленнєвих навичок

Оцінюючі шкали/ ProfilesofLanguageSkills

          Перш ніж почати готуватися до тестування оцініть за рівнями власну обізнаність в іншій мові за таблицею оцінювання тих мовленнєвих умінь, які контролює ЗНО з англійської мови. Позначте свій рівень на початку підготовки:

 

Уміння

Skills

 

Рівні

Levels

A1 A2 B1 B2 C1

C2

Читання

Reading

 

         

Письмо

Writing

           

Якщо ви опанували 80% мовленнєвих умінь, поданих для певного рівня вважається, що ви оволоділи іноземною мовою на цьому рівні. Переходьте до наступного!

Згідно з програмою загальноосвітньої середньої школи випускник має продемонструвати мовленнєву компетенцію англійською мовою на рівні В1+, В2. Саме тому ми наводимо контрольні питання для самооцінювання рівня В2, щоб ви могли оцінити свої досягнення порівняно зі стандартом.

VantageB2 (Просунутий рівень – незалежний користувач)

Читання

1. Я можу читати самостійно і вибірково використовувати відповідну довідкову літературу.

2. Я можу читати різноманітні фактичні та літературні тексти і резюмувати зміст в усній формі, коментуючи основні теми і різні погляди.

3. Я вмію читати і розуміти статті та доповіді з актуальних проблем, автори яких висловлюють конкретні погляди і думки.

4. Я можу читати довгі статті з актуальних тем, відмежовуючи факти, думки та висновки.

5. Я можу зрозуміти в деталях тексти у сфері моїх загальних і навчальних інтересів.

6. Я розумію спеціальні статті за межами моїх власних зацікавлень, якщо іноді можу скористатися словником.

7. Я можу читати коментарі, що стосуються змісту і критики на теми культури ( кіно, театр, книги, концерти), підсумувати основні моменти.

8.Я можу читати листи за темами моїх навчальних інтересів і зрозуміти найбільш важливі моменти.

9. Я можу швидко переглянути керівництво ( наприклад, для комп’ютерної програми) та знайти і зрозуміти відповідні роз’яснення.

10. Я можу швидко зрозуміти зміст  і важливість новини, статті та доповіді з тем, пов’язаних із моїми інтересами або моєю роботою, і вирішити, чи є сенс їх читати детальніше.

11. Я можу швидко переглянути фактичні тексти, написані для широкої громадськості( наприклад, з історії авіації), вибирати відповідні частини і з використанням словника читати їх детальніше.

12. Я можу читати романи, п’єси й оповідання, стежачи за потоком думок і подій, і таким чином розуміти загальний смисл та більшість деталей.

Письмо

1. Я можу писати чіткі, докладні тексти( реферати, доповіді, презентації) на різні теми, пов’язані з моєю сферою інтересів  .

2. Я можу писати резюме статей із загальних тем  і резюмувати в письмовому вигляді інформацію з різних джерел і типів носіїв.

3. Я можу написати есе, в якому розповім про тему, наведу перелік причин за або проти певної позиції, і роз’ясню переваги та недоліки різних альтернатив.

4. Я можу написати твір або доповідь, у яких системно буде обговорена тема, підкреслені особливо важливі моменти належним чином і наведені подробиці для їх підтвердження.

5. Я можу написати критичну оцінку робочого документа чи проекту документа або досьє, можу перерахувати коротко його позитивні й негативні риси.

6. Я можу написати логічну та зв’язну оповідь певної довжини.

7. Я можу написати зв’язно й докладно події і реальний або уявний досвід.

8. Я можу написати короткий огляд фільму або книги.

9. Я можу висловити свій настрій і почуття в особистих листах, можу розповісти про те, що відбувається в моєму житті, і можу чітко пояснити, що є для мене важливим.

10. Я можу написати листа до редакції, де висловлю свою думку на підтримку або заперечення проти чогось.

11. Я можу писати тексти за темами з мого кола інтересів, які зрозумілі і правильні ( з погляду граматики, орфографії та пунктуації).

12. У мене досить великий запас слів, який дозволяє мені написати докладні тексти з тем повсякденного життя та сфери моїх інтересів.

13. Я можу писати різними стратегіями письма ( опис, оповідання, класифікація, порівняння/ контраст, причина і наслідок, визначення, аналогія), які я можу використовувати у випадках опрацювання своїх ідей і аргументів у есе та доповіді.